CTR và thao tác của nó

Giới thiệu về TLB  Bạn có tham gia làm việc hoặc tiếp thị trực tuyến không? Nếu có thì bạn phải biết một yếu tố rất quan trọng – CTR (Tỷ…